مدیرعامل

سالار علیاری

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

معاونین

علي محمد حسين‌نژاد

معاونت اجرایی

محمد رفيعي انزاب

معاونت مهندسی و توسعه

منوچهر بديعي

معاونت اداری و منابع انسانی

داریوش اسدی

معاونت مالی و اقتصادی

چنگيز فرامرزي

معاونت پشتیبانی

 

 

مدیران پروژه

يعقوب حسن‌پور

مدیر پروژه

علي مهدويان

مدیر پروژه

فرزاد گویا

مدیر پروژه

شهريار ظاهري

مدیر پروژه

محمد مالمیر

مدیر پروژه

 

 

مدیران

فرزين نادري

مدیر فنی و مهندسی

نيکروز خسرواني

مدیر اموراداری و نماینده مدیریت

مهران امامداد

مدیر امور مالی

مهرداد پناهی

مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه