زمینه های فعالیت

طراحی و ساخت پروژه‏ های سد و تاسیسات وابسته

طراحی و ساخت پروژه‏ های بزرگراه و راه

طراحی و ساخت پروژه‏ های تونل و پل

طراحی و ساخت پروژه‏ های شبکه جمع‏ آوری، زهکشی و انتقال آب و فاضلاب

طراحی، تامین و ساخت پروژه‏ های تصفیه خانه آب و فاضلاب

طراحی، تامین و ساخت نیروگاه‏ های برق آبی

طراحی، تامین و ساخت کارخانجات صنعتی

طراحی، تامین و ساخت ساختمان های بلند مرتبه

طراحی، تامین و ساخت پروژه‏ های صنعت نفت و گاز