گواهینامه ها 

 گواهینامه اخذ شده از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري

- پایه ١ رشته آب

- پایه ١ رشته راه و ترابری

- پایه ١ رشته تاسیسات و تجهیزات

- پایه ٣ رشته ساختمان و ابنیه

- پایه ٤ رشته صنعت و معدن

- پایه ٤ رشته نیرو

- پایه ٥ رشته کاوش های زمینی

- پایه ٥ رشته نفت و گاز 

 گواهینامه های اخذ شده از Alliance

- گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت 2015 - 9001 ISO  

- گواهینامه سیستم ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE-MS) 

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی