عضویت در انجمن ها

سندیکای شرکت های ساختمانی

 

www.acco.ir

انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران

 

www.iccair.com

انجمن شرکت های راه سازی ایران

 

www.iranrca.com

انجمن شرکت های پیمانکاری و مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

www.irapec.com

انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران

 

www.railassociation.ir

انجمن تونل ایران

 

 

www.irta.ir

موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث

 

www.ehdasrd.com

کمیته ملی سدهای بزرگ ایران

 

 

www.ircold.ir

کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

 

www.irncid.org

انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران

 

www.iranwra.com

انجمن بتن ایران

www.ici.ir

اتحادیه بین المللی مهندسان مشاور

www.fidic.org