عنوان پروژه : تونل ارتباطی سد های دایرابا و پاهولپولا- طرح چند منظوره کشور سریلانکا

محل پروژه :سریلانکا - باندراولا
وضعیت پروژه :در حال بهره برداری –  تونل سازی
تاریخ شروع : 1393 تاریخ پایان : 1397
مشخصات فنی :

ارتفاع سد از پي: 30 متر

عرض سد در پي : 31 متر

طول تاج سد: 165 متر

عرض تاج سد: 6 متر

نوع سرريز: آزاد روي بدنه سد

طول سرريز: 60 متر

نوع انحراف آب: اجراي فرازبند و کالورت به طول 46 متر در تکيه گاه راست

خاکبرداري: 67,000 مترمکعب

قالب بندي: 16,000 مترمربع

آرماتوربندي: 1,150 تن

بتن کلاسيک: 27,500 مترمکعب

بتن غلتکي: 31,000 مترمکعب

تزريق پرده آببند و تحکيمي: 5,000 متر طول

مشخصات پروژه :

کارفرما: شرکت فراب

مشاور: شرکت آمبرگ

توضیحات: طرح توسعه چند منظوره اومااويا پروژه در دامنه جنوب شرقي منطقه کوهستاني مرکزي کشور سريلانکا واقع شدهاست. این پروژه که بخشی از طرح توسعه چند منظوره است شامل تونل ارتباطی بین دو سد بتن غلتکی دایرابا و پاهولپولا، حفاری و پایدارسازی دو پرتال ادیت و هدریس و همچنین اجرای سازه ورودی تونل هدریس می باشد.