عنوان پروژه : عملیات اجرایی سد مخزنی چشمه عاشق و تاسیسات وابسته

محل پروژه :ایران - نیریز - استان فارس
وضعیت پروژه :در حال بهره برداری - سد

قرارداد اول : تاریخ شروع : 1388

قرارداد دوم : تاریخ شروع : 1393

قرارداد اول : تاریخ پایان : 1393

قرارداد دوم : تاریخ پایان : 1396

مشخصات فنی :

ارتفاع سد از پي: 60 متر

طول تاج سد: 360 متر

عرض تاج سد: 6 متر

خاکبرداري و سنگبرداري : 450،000 مترمکعب

قالب بندي: 40،000 مترمربع

بتن ريزي: 230،000 مترمکعب

نوع سرريز: آزاد روي بدنه سد

عرض شوت سرريز : 36 متر

آرماتوربندي : 900 تن

سيستم انحراف آب: احداث فرازبند و تونل انحراف به قطر 5 متر و طول 105 متر در تکيه گاه چپ

مشخصات پروژه :

کارفرما: شرکت سهامي آب منطقه اي فارس

مشاور: شرکت مهندسين مشاور تهران سحاب

حجم مخزن (سالانه): 70،000،000 مترمکعب

حجم تنظیم شده (سالانه): 53،000،000 مترمکعب
توضیحات:

سد مخزني چشمه عاشق اين پروژه بر روي رودخانه چشمه عاشق و در فاصله 96 کيلومتري از شهر نيريز و در جنوب روستاي وزيره واقع شده است. هدف اصلي از اجراي اين طرح برآوردن نيازهاي کشاورزي و صنعتي منطقه مي‏باشد.

دست آورد خاص پروژه:

نمونه بتني به طول 3 متر مغزه گيري شده از بدنه سد متشکل از لايه هاي 30 سانتي متري بدون هيچگونه درز قابل رويت.