عنوان پروژه : طرح و ساخت سد مخزنی گلورد نکا و سازه های جنبی آن

محل پروژه :ایران -نکا-استان مازندران وضعیت پروژه :در حال بهره برداری - سد
تاریخ شروع : 1388 تاریخ پایان : 1398
مشخصات فنی :

ارتفاع سد از پي: 113 متر

طول تاج: 270 متر

حجـم خاکبـرداري و سنگبـرداري: 2,350,000 متر مکعب

سنگريزي: 2,640,000 متر مکعب

آرماتوربندي: 4,100 تن

قالب بندي: 90,000 متر مربع

بتن ريزي: 97,000 متر مکعب

سيستم انحراف آب شامل دو فرازبند خاکي و تونل انحراف با طول کلي 450 متر و مقطع تمام شده 5 متر

نوع سرريز: آزاد در تکيه گاه سمت چپ ساختگاه

ظرفيت سرريز: 1,940 متر مکعب در ثانيه

طول گالري ها: 3,400 متر

حفاري و تزريق پرده آب بند: 250,000 متر

سيمان تزريق: 40,000 تن
مشخصات پروژه :

کارفرما: شرکت آب منطقه اي مازندران

مشاور کارفرما: مهندسين مشاور سکو

حجم مخزن (سالانه): 115،500،000 مترمکعب

حجم تنظیم شده (سالانه): 189،000،000 مترمکعب

توضیحات:

طراحي اين سد بر عهده شرکت مهندسين مشاور آب نيرو بوده که به صورت مشارکت با شرکت ساختماني او- يول همکاري داشته است. جهت بررسي و تـاييـد نهـايي طـراحي سـازه های کليدي شرکت مشاور اشتـوکي نيـز تـوسط اين گروه مشارکت به خدمت گرفته شده است.

سد مخزني گلورد در استان مازندران، 45 کيلومتري جنوب شرقي شهر نکا، واقع شده است. پروژه مذکور به روش طرح و ساخت بوده و اهم فعاليت هاي آن مشتمل بر طراحي، تدارکات، ساخت، نصب، راه اندازي، بهره برداري آزمايشي و تحويل بدنه سد، سرريز، برج و تونل آبگير، فرازبنـد، گالـري هـاي تـزريق و سيستم پرده ي آب بند، تهيـه، سـاخت و نصب تجـهيزات هيدرومکانيک و سيستم ابزار دقيق و تاسيسات الکتريکي مربوطه مي باشد.

هدف از اجراي طرح تامين آب زراعي براي بخشي از دشت نکا و بهشهر، جلوگيري از خسارات ناشي از سيلاب هاي مخرب در محدوده آسيب پذير، توسعه دامپروري و صنايع جنبي کشاورزي و پرورش آبزيان و ايجاد کار و اشتغال و جذب توريست و ايجاد اثرات مثبت زيست محيطي مي باشد.