عنوان پروژه : احداث کمپ و تونلهای انحراف سد کارون 4 و پل ارتباطی و راه انحرافی بلوط بلند

محل پروژه :ایران - استان چهارمحال بختیاری
وضعیت پروژه :در حال بهره برداری - سد
تاریخ شروع : 1376 تاریخ پایان : 1380
مشخصات فنی :

مجموع طول دو تونل انحراف: 1300 متر طول

قطر داخلی تونل پس از لاینینگ: 11 متر طول

مجموع تونل های دسترسی به قطر 9/5 متر: 300 متر طول

حفاری تونلها : 160،000 متر مکعب

بتن ریزی: 49،700 متر مکعب

حفاری و تزریق: 95،000 متر طول

خاکبرداری در فضای باز جهت احداث کمپ: 720،000 متر مکعب

بازسازی جاده بلوط بلند: 25 کیلومتر
مشخصات پروژه :

کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

مشاور: شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

 

توضیحات:

این پروژه در موقعیت سایت سد کارون 4 و در میانه جاده شهرکرد –ایزه واقع شده و به عنوان عملیات ابتدایی احداث سد کارون 4 محسوب می‏گردد. عملیات اجرایی در این پروژه مشتمل بر احداث کمپ تجهیز کارگاه، احداث شالوده و پایه های یک پل ارتباطی فلزی، بازسازی راه بلوط بلند و احداث تونل انحراف سد کارون 4 می باشد.