عنوان پروژه : اجرای عملیات ساختمانی سد ذخیره ای نهرین طبس

محل پروژه :ایران - فیروزآباد - استان فارس
وضعیت پروژه :در حال بهره برداری - سد

تاریخ شروع :

قرارداد اول : 1380

قرارداد دوم : 1385 

تاریخ پایان :

قرارداد اول :1385

قرارداد دوم :1386

مشخصات فنی :

ارتفاع سد از پي: 60 متر

طول تاج سد: 320 متر

خاکبرداري: 1،198،000 متر مکعب

خاکریزی: 1,182,000 متر مکعب

آرماتوربندي: 620 تن

قالب بندی: 13،000 متر مربع

بتن ريزي: 20،000 مترمکعب

سیستم انحراف آب شامل فرازبند خاکی که قسمتی از بدنه سد می باشد و گالری انحراف آب با مقطع نعل اسبی به طول: 400 متر

نوع سرریز: جانبی با دهانه اوجی شکل بتنی

تزریق پرده آببند: 28،000 متر طول
مشخصات پروژه :

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای یزد

مشاور: شرکت مهندسین مشاور آب پوی

حجم مخزن (سالانه): 4،860،000 مترمکعب

حجم تنظیم شده (سالانه): 9،850،000 مترمکعب
توضیحات:

سد مخزنی نهرین در 21 کیلومتر غرب شهر طبس، و در نزدیکی روستای نیاز و بر روی رودخانه نهرین واقع شده است. هدف اصلی طرح ذخیره سازی و تنظیم جریان رودخانه نهرین جهت توسعه کشاورزی و آبیاری دشت و کمک به تأمین آب شهری طبس می باشد.