عنوان پروژه : عملیات اجرایی سد تنگاب فیروزآباد و تاسیسات وابسته

محل پروژه :ایران - فیروزآباد - استان فارس
وضعیت پروژه :در حال بهره برداری - سد

تاریخ شروع :

قرارداد اول : 1381

قرارداد دوم :1387

قرارداد سوم : 1391

قرارداد چهارم : 1393

تاریخ پایان :

قرارداد اول :1387

قرارداد دوم :1391

قرارداد سوم :1393

قرارداد چهارم : 1394

مشخصات فنی :

ارتفاع سد : 55 متر

طول تاج سد: 270 متر

خاکبرداري: 2،300،000 مترمکعب

آرماتوربندي: 5،000 تن

بتن ريزي: 120،000 مترمکعب

سيستم انحراف: شامل احداث فرازبند ( قسمتي از بدنه سد) و تونل انحراف آب به طول 330 متر

سرريز: جانبي با دهانه اوجي شکل بتني

طول اوجي سرريز: 150 متر

طول گالري ها: 1800 متر

ديوار آببند : 3،600 مترمربع

تزريق پرده آببند و تحکيمي: 180،000 متر
مشخصات پروژه :

کارفرما: شرکت سهامي آب منطقه اي فارس

مشاور: شرکت مهندسين مشاور آب نيرو

حجم مخزن (سالانه): 180،000،000 مترمکعب

حجم تنظیم شده (سالانه): 120،000،000 مترمکعب
توضیحات:

سد تنگاب، در 90 کيلومتر جنوب شرقي شيراز نزديک شهر تنگاب بر روي رودخانه فيروزآباد واقع شده است. هدف اصلي پروژه ذخيره سازي و تنظيم جريان رودخانه جهت توسعه کشاورزي و آبياري دشت فيروزآباد مي باشد.

دست آورد خاص پروژه:

در اين پروژه يک روش ويژه و خاص براي آب بند کردن پي سد استفاده شده است. اين امر با اجراي پرده آب بند شامل حفاري گمانه هاي موازي به منظور شستشوي ذرات خاک فشرده شده در درزها و شکاف لايه هاي سنگي و آبرفتي بين انتهاي ديوار آب بند و بستر سنگي حاصل شده است.

روش ديگر که مفيد و مقرون به صرفه زماني مي باشد، حفاري 770 متر طول گالري تزريق در حدود 40 متر پايين تر از بستر رودخانه جهت حفاري گمانه هاي روبه بالا براي شستشوي ذرات ريز مي باشد. همچنين گالري براي تزربق سيمان در آبرفت مورد کاربرد قرار گرفته است.