عنوان پروژه : شناسائی، طراحی و اجرای کارهای ساختمانی تلمبه خانه و ساختمان کنترل سد لار


محل پروژه :ایران -استان تهران
وضعیت پروژه :در حال بهره برداری - تلمبه خانه
تاریخ شروع : 1377 تاریخ پایان : 1379
مشخصات فنی :

خاکبرداري شفت و تونل: 27،000 مترمکعب

خاکبرداري در فضاي باز: 30،000 متر مکعب

تثبيت سطح : 7،800 مترمربع

آرماتوربندي: 850 تن

قالب بندي: 8،600 مترمربع

بتن ريزي: 8،800 متر مکعب

ساختمان هاي کنترلي و داخل شفت : 2،200 مترمربع
مشخصات پروژه :

کارفرما: سازمان آب منطقه اي تهران

مشاور: شرکت مهندسین تهران بوستن

دبی خروجی پمپ:

18/5 متر مکعب بر ثانیه با ارتفاع آب به میزان 10 متر

8/5 متر مکعب بر ثانیه با ارتفاع آب به میزان 20 متر

 

توضیحات:

تلمبه خانه سد لار در ساحل راست درياچه سد لار، نزديک شهر پلور در استان تهران واقع شده است. ساختار خاص سنگ بستر و ديواره جناح راست درياچه سد لار ( شکستگي هاي بسيار زياد و وجود ناحيه کارستيک) باعث فرار آب از کف و ديواره درياچه به ميزان بيش از 5 متر مکعب در ثانيه مي شود که مقدار آن، بسته به سطح آب در فصول مختلف سال متفاوت است.در نتيجه، در مواقع پرمصرف سال، تراز آب درياچه پايين تر از رقوم آبگيري موجود قرار گرفته و روند آبرساني شهر تهران با مشکل مواجه مي شود. بنابراين به منظور تأمين جريان مداوم آب براي نيروگاه کلان و آب آشاميدني شهر تهران، تلمبه خانه اي در نزديکي دريچه زيرين تونل لار- کلان با دبي حداکثر 18/5 متر مکعب در ثانيه طراحي و اجرا گرديد.