عنوان پروژه : اجـراي عمليـات راهسـازي قطعـه دوم بـاند دوم بزرگراه بیرجند – قائن 

محل پروژه :ایران -بیرجند - استان خراسان جنوبی
وضعیت پروژه :در حال ساخت - راه
تاریخ شروع : 1393 تاریخ پایان : 1401
مشخصات فنی :

طول کلي پروژه: 41،212 متر

آبرو : به تعداد 155 دستگاه در انواع مختلف

عمليات خاکبرداري: 1،687،000 متر مکعب

عمليات خاکریزي: 360،000 متر مکعب

آرماتوربندی: 1،000 تن

قالب بندي: 64،600 متر مربع

بتن: 30،000 مترمکعب

زير اساس: 168،000 متر مکعب

اساس: 80،000 متر مکعب

آسفالت: 167،000 تن
مشخصات پروژه :

 

کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

مشاور: مهندسين مشاور برآیند

 

توضیحات:

مسیر "بیرجند- قائن" قطعه ای از محور بیرجند - مشهد می باشد. این محور از شهر بیرجند آغاز شده و تا شهر خضری از درون مناطق کوهستانی عبور کرده و سپس منطقه از حالت کوهستانی خارج شده و پس از شهر خضری وارد دشت می شود.
پروژه مذکور 16 کیلومتر قبل از آرین شهر آغاز و تا 25 کیلومتر بعد از آن ادامه می یابد. شرایط آب و هوایی منطقه به صورت خشک حاشیه کویری همراه با بادهای شدید 120 روزه سیستان می باشد. از ویژگیهای خاص این پروژه وجود تعداد آبروهای زیاد با دهنه های متعدد و ترانشه های نسبتا مرتفع می باشد که آماده سازی مسیر از طریق انجام عملیات کوه بری و انفجار انجام می گردد.