تقدیرنامه ها

 

تقدیرنامه اعطایی برای احداث پروژه سد مخزنی اردبیل از سوی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای سید محمد خاتمی

تقدیرنامه اعطایی برای احداث پروژه سد مخزنی چشمه عاشق از سوی وزیر محترم نیرو جناب آقای حمید چیت چیان 

تقدیرنامه اعطایی برای احداث پروژه سد مخزنی چشمه عاشق از سوی وزیر محترم نیرو جناب آقای حمید چیت چیان 

تقدیرنامه اعطایی برای احداث پروژه پل سفید از سوی معاون محترم وزیر و مدیرعامل وزارت راه و شهرسازی جناب آقای علی نورزاد

تقدیرنامه اعطایی برای احداث پروژه سد مخزنی چشمه عاشق از سوی معاون محترم وزیر و مدیرعامل وزارت راه و شهرسازی جناب آقای احمد صادقی

تقدیرنامه اعطایی برای احداث پروژه یادگار امام از سوی شهردار محترم تهران جناب آقای محمد باقر قالیباف