عنوان پروژه : احداث فاز سوم ادامه بزرگراه یادگار امام - اوین حد فاصل بیمارستان سعادت آباد تا تقاطع چمران - سئول

محل پروژه :ایران -تهران - استان تهران
وضعیت پروژه :در حال بهره برداری  - راه

تاریخ شروع :

قرارداد اول : 1382

قرارداد دوم : 1387

تاریخ پایان :

قرارداد اول : 1387

قرارداد دوم : 1389
مشخصات فنی :

طول بزرگراه: شامل محور اصلي و فرعي و رمپ ها و لوپ ها به طول 13،335 متر

عرض بزرگراه: 30 متر

احداث 6 دستگاه پل با طول و دهانه متفاوت

-             يک دستگاه پل شامل 2 دهانه 5/16 متري

-             يک دستگاه زيرگذر دهانه 12 متر و عرض 35 متر

-             يک دستگاه کالورت با دهانه 9 متر و طول 180 متر

-             يک دستگاه زيرگذر با دهانه 12 متر و طول 42 متر

-             پل بزرگ اصلي روي رودخانه درکه دهانه 30 و 40 متري و طول 160 متر در دو باند مجزاي به عرض 15 متر

-             پل بزرگ روي بزرگراه چمران به عنوان تقاطع غير همسطح بـا شـش دهــانه 26 متـري و چهــار دهـانه به طول ميانگين 20 متري جمعاً 226 متر در دو باند مجزاي 15 متري

احداث ديوارهاي حائل به ارتفاع 1 تا 15 متر جمعاً به طول 3،900 متر

خاکبرداري: 1،200،000 مترمکعب

آرماتوربندي: 5،100 تن

کارهاي فولادي سنگين: 2،200 تن

قالب بندي: 150،000 مترمربع

بتن ريزي: 90،000 مترمکعب

بنايي با سنگ: 66،000 متر مکعب

ساب بيس : 13،900 مترمکعب

بيس: 12،700 مترمکعب

آسفالت: 46،000 تن
مشخصات پروژه :

کارفرما: شهرداري منطقه 2 تهران

مشاور: شرکت مهندسان مشاور پاسيلو

توضیحات:پروژه بزرگراه يادگار امام در شمال غربي تهران بين سعادت آباد و تقاطع کچويي- چمران- سئول واقع شده است. به بيان ديگر يکي از مهمترين شبکه هاي بزرگراهي تهران با اجراي اين پروژه تکميل شده است.