ايمنی، بهداشت و محيط زيست

شركت بین المللی او- يول با برخورداري از نيروي انساني آموزش ديده و مجرب ، اهمیت ویژه ای به رعایت ایمنی، بهداشت و حفاظت محیط زیست در پروژه های خود قائل بوده و در راستاي دستیابی به این هدف با استقرار نظامHSE رئوس خط مشي خود را بر اساس محورهاي زير استوار و خود را متعهد به اجراي اثربخش آن و مکلف به رعايت مقررات بين المللي حفاظت محيط زيست ، ايمني و حقوق بشر مي داند:

. تعهد به پيشگيري از آلودگي محيط زيست ، آلودگي خاك ،آب و هوا از طريق شناسايي ، پايش و تعيين اهداف براي جنبه هاي بارز زيست محيطي در اجراي پروژه هاي عمراني مطابق با الزامات و قوانين سازمانهاي مربوطه.

. تعهد به حفظ سلامت كاركنان و كاهش حوادث نيروي انساني ، از طريق شناسايي ،ارزيابي ، پايش و هدف گذاري مخاطرات شغلي در جهت كاهش ريسك در اجراي پروژه هاي عمراني ، ضمن تطابق آنها با قوانين و مقررات سازمانهاي ذيربط.

. توسعه و استفاده بهينه از منابع انساني از جمله بكارگيري افراد در مشاغل مرتبط با تخصص آنان و ارتقاء تواناییهای ايشان به عنوان ضامن موفقيت سازمان در اجراي سيستم HSE.

. استفاده از تجهيزات مناسب و كارآمد متناسب با نيازهاي پروژه.

. در این راستا اخذ گواهينامه HSE ناظر بر تامین و استقرار منابع گسترده در پروژه ها جهت حفاظت از محيط زيست و ايمني مي‏باشد .

 

شما نمی توانید گذشته را تغییر دهید، اما می توانید آینده را مطابق با خواسته خود تغییر دهید.

دوستدار طبیعت